Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.taniewycieczkisharm.pl

§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem Serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach Serwisu jest MIND WAY sp z o.o. (dalej zwany: Sprzedającym), zarejestrowany pod adresem 60-418 Poznań, ul. Kołobrzeska 15a, KRS: 0000627884, NIP: 7811930831, REGON: 364925428.

1.2. Serwis umożliwia Państwu dokonywanie rezerwacji wycieczek fakultatywnych na terenie Arabskiej Republiki Egiptu poprzez System Rezerwacji Internetowej na stronie www.taniewycieczkisharm.pl.

1.3. Prezentowane na stronach internetowych materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§2 Zasady ogólne korzystania ze sklepu

2.1. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień tego regulaminu oraz zasad korzystania z Serwisu.

2.2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

2.3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko we własnym imieniu, korzystanie w imieniu osoby trzeciej wymaga posiadania ważnego w świetle prawa pełnomocnictwa.

2.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne lub błędne.

2.5. Sprzedający nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej.

2.6. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie. W przypadku niezrealizowania wykupionych świadczeń z powodu niezgodności danych osobowych zawartych w założonej rezerwacji z danymi znajdującymi się w paszporcie, dokonana wpłata za wycieczkę nie podlega zwrotowi.

2.7. Aby wziąć udział w wycieczce należy posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające jej odbycie, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których, lub na terenie których odbywają się wycieczki.

2.8. Jeśli w wyniku nie wywiązania się uczestnika z obowiązków zawartych w paragrafie 2 punkt 2.7. niniejszego regulaminu wycieczka nie dojdzie do skutku, wszelkie wcześniejsze wpłaty na rzecz Sprzedającego nie podlegają zwrotowi.

2.9. W przypadku rezygnacji uczestnika z wycieczki na co najmniej 24 godziny przed jej rozpoczęciem, otrzymuje on zwrot w wysokości 100% dokonanej wpłaty (nie dotyczy wycieczek lotniczych i poza granice Arabskiej Republiki Egiptu).

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego.

3.2. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

3.3. Wysłanie zgłoszenia, zapytania poprzez email lub Formularz Rezerwacji stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podanie w/w danych jest dobrowolne i służy realizacji zakupionej usługi.

3.4. Dokonując płatności Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu wpłaty, przez Administratora danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informujemy, że podanie w/w danych jest dobrowolne i służy realizacji zakupionej usługi, oraz że mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa RODO zamieszczoną na stronie www.mind-way.pl/polityka-prywatnosci-rodo/

§4 Potwierdzenie rezerwacji

4.1. Dokonanie wpłaty nie oznacza  zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4.2. E-SHARM.PL zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić złożoną rezerwację drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

4.3. Rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana m.in. pod kątem prawidłowości skalkulowanej ceny dla danej wycieczki jak i jej składników, terminu, dostępności wycieczki, zakresu świadczeń objętych ceną i warunków uczestnictwa.

4.4. W przypadku, gdy weryfikacja jest pozytywna Sprzedający zatwierdza wpłatę, a następnie dokonuje rezerwacji w systemie. Z chwilą potwierdzenia rezerwacji ze strony Sprzedającego zawarta zostaje umowa, a Kupujący otrzymuje voucher potwierdzający na wskazany adres e-mail.

4.5. Sprzedający może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Kupującego.

§5 Formy płatności

5.1. Dokonując zakupu w sklepie internetowym Kupujący zobowiązuje się wpłacić  należną kwotę za wybrane wycieczki.

5.2. Dostępne formy płatności wymienione są na stronie internetowej (wpłata na konto/przelew bankowy/wpłata na wycieczce)

5.3. Przesłanie fałszywego potwierdzenia dokonania płatności będzie traktowane jako próba wyłudzenia i przekazane zostanie stosownym organom ścigania.

5.4. Autoryzacja transakcji dokonywana jest przez centrum autoryzacji PRZELEWY24.pl przy współpracy z bankiem Kupującego. Autoryzacja transakcji jest całkowicie bezpieczna i polega na przesłaniu zaszyfrowanych danych do centrum autoryzacji PRZELEWY24.pl. Sprzedający nie ma dostępu i nie gromadzi danych  bankowych, na podstawie których dokonywane są zapłaty za rezerwacje poprzez system PRZELEWY24

5.5. Po dokonaniu autoryzacji płatności za wycieczki zakupione w Serwisie, bank blokuje środki pieniężne, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowane wycieczki.

§6 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

6.1. Dokumenty potwierdzające rezerwację zakupionej wycieczki dostarczane są drogą elektroniczną lub poprzez na dane kontaktowe wskazane przez Kupującego.

6.2. W szczególnych przypadkach dokumenty mogą być wysyłane pod wskazany adres pocztowy. Dokumenty nie mogą zostać dostarczone na adres skrytki pocztowej.

6.3. Do każdej rezerwacji wymagane jest podanie przez Kupującego numeru telefonu bądź innej formy kontaktu, która będzie możliwa do bezpośredniego i szybkiego kontaktu w czasie wyjazdu na wycieczkę. Celem tego jest zarówno zapewnienie Państwu informacji o ewentualnych zmianach godziny wyjazdu jak i kontakt w przypadku nie stawienia się na umówione miejsce zbiórki na wycieczkę.

§7 Zmiana rezerwacji

7.1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki możliwe jest na indywidualnych warunkach, tylko po kontakcie z Centrum Rezerwacji Serwisu.

7.2. Dokonanie zmian może powodować wystąpienie dodatkowych kosztów.

§8 Warunki anulowania rezerwacji przez Kupującego

8.1. Bezpłatne anulowanie rezerwacji możliwe jest na przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem wycieczki w przypadku wycieczek samolotowych oraz do Jordanii. W przypadku anulowania rezerwacji w późniejszym terminie z wpłaconej kwoty potrącane są koszty biletów lotniczych, wiz i innych wydatków poniesionych przez organizatorów przed wycieczką.

8.2. Bezpłatne anulowanie rezerwacji na wycieczkę do Jerozolimy i Betlejem możliwe jest do godz. 24 dnia poprzedzającego wyjazd. W przypadku anulowania rezerwacji w późniejszym terminie z wpłaconej kwoty potrącane są koszty w wysokości 80% wartości rezerwacji.

8.3. Wycieczki autokarowe, safari, morskie i lokalne można anulować najpóźniej do północy jeśli wycieczka odbywa się od rana dnia następnego oraz do 6 godzin przed wycieczką w przypadku wyjazdów popołudniowych i wieczornych.

8.4. Anulowanie rezerwacji wycieczki turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając imię i nazwisko) na adres e-mail rezerwacja@taniewycieczkisharm.pl  oraz telefonicznie lub poprzez sms pod numerami telefonów: +48 503 97 48 43 lub +2 0100 47 987 41.

8.5. Sprzedający anuluje rezerwację wykupionej wycieczki oraz przekazuje informację o terminie zwrotu wpłaconej kwoty.

8.6. W przypadku nie stawienia się Kupującego na umówione miejsce zbiórki na wycieczkę o ustalonej porze wyjazdu, Sprzedający podejmie próbę skontaktowania się na numer kontaktowy podany w rezerwacji w czasie do 15 minut od umówionego czasu wyjazdu. W przypadku braku możliwości kontaktu w ciągu 15 minut – rezerwacja zostaje anulowana, a wpłata nie podlega zwrotowi.

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Sprzedającego

9.1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki.

9.2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w paragrafie 9.1. Kupujący otrzymuje zwrot w wysokości 100% dokonanej wpłaty.

9.3. Zwrot wpłaty następuje po ustaleniu szczegółów i formy pomiędzy Centrum Rezerwacji E-SHARM.PL a Kupującym.

9.4. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany terminu i warunków wycieczki z przyczyn od siebie niezależnych, o czym poinformuje każdorazowo w możliwie najpilniejszym terminie dając możliwość Kupującemu na akceptację zmiany warunków lub anulowanie rezerwacji bez dodatkowych kosztów.

9.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu nie odbycia wycieczki w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, w szczególności nie stawienia się uczestników na wycieczkach, a także sytuacji politycznej lub pogodowej oraz innych czynników wykluczających możliwość odbycia wycieczek.

9.6. Sprzedający informuje, że Organizatorzy wycieczek mają prawo – zgodnie z obowiązującymi normami na terenie Arabskiej Republiki Egiptu – odmówić zabrania na wycieczkę osób:

  • pod wpływem alkoholu
  • nieobecnych na umówionym miejscu zbiórki
  • nieobecnych o ustalonej godzinie zbiórki
  • wykazujących brak poszanowania dla norm etycznych i religijnych obowiązujących na terenie Arabskiej Republiki Egiptu

§10 Postępowanie reklamacyjne

10.1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

10.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres: MIND WAY sp zoo 60-418 Poznań, ul. Kołobrzeska 15a.

10.3. Sprzedający rozpatrzy reklamację w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania.

10.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, zawierać co najmniej: oznaczenie uczestnika tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, co ułatwi kontakt) oraz opis reklamowanego faktu lub usługi. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie będą rozpatrywane.

§11 Postanowienia końcowe

11.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ